PVC

Disperzní lepidla na PVC krytiny se nanáší pomocí zubové stěrky, kde výběrem vhodného zubového označenípoža dovanou gramáž lepidla. Disperzní lepidla mohou být také tixotropní aby se mohla nanášet na svislé plochy. Disperzní lepidla se skelnými vlákny se používají k lepení krytin s velkou objemovou nestabilitou. Fixační lepidla se nanášejí pomocí válečku a usnadňují demontáž nebo výměnu krytiny.

Vinyl

Lepidla na vinyl jsou nanášena buď válečkem nebo zubovou stěrkou. U lepidel na vinylové dílce je kladen důraz pře devším na vysokou počáteční lepivost a dlouhou otevřenou dobu, která umožňuje pohodlnou prácipři časově nároč ných pokládkách interiérů například když jsou vinylové dílce kladeny na nějaký vzor.

Koberec

Disperzní lepidla jsou speciální lepidla používané především v komerční zátěži. Tyto lepidla by měly odolávat saponá tům používaných pří strojním mechanickém čištění nebo při použití extrakční metody. Fixační lepidla se požívají pře devším u kobercových čtverců nebo bytových koberců.

Dřevo

Jsou lepidla které musí odolávat velkému pnutídřevit jak evropských tak i exotických. Trvale pružná lepidla jsou na nanášeny ručně pomocí zubové stěrky nebo strojně pomocí dispezorů, které vytlačují lepidlo pomocí stlačeného vzduchu nebo aku sytému. Další možnost nanášení a lepení dřevin je pomocí akubond systému Pro speciální pokládky se používají více komponentní lepidla.