OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FloorX s r.o., se sídlem v Modřicích, Brněnská 995, Modřice, PSČ 664 42, IČ: 04788681, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 91900 (dále jen „prodávající“).

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „NOZ“) a upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím všeobecně s tím, že kupujícím se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí vždy podnikatel. Pokud ustanovení konkrétní kupní smlouvy nestanoví jinak, dodávka zboží bude realizována podle těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky se nepoužijí na vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka výrobků prodávajícího podle jeho nabídkového listu ve vybraném sortimentu a množství uplatněném kupujícím v objednávce. Podkladem pro objednání zboží je vždy platný nabídkový list (ceník) prodávajícího. O změnách cen bude prodávající informovat kupujícího formou obchodních informací.

3. Místo plnění

Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání kupujícímu, popř. osobě jím pověřené, nebo smluvnímu dopravci, a to podle způsobu dodání zvoleného v objednávce. Místem plnění je místo převzetí zboží kupujícím nebo dopravcem. Všechna rizika a nebezpečí škody na zboží přecházejí na kupujícího při předání zboží. Jestliže prodávající dle instrukcí kupujícího předá zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím.

4. Uzavření smlouvy

Dodávky zboží od prodávajícího jsou uskutečňovány na základě kupní smlouvy uzavřené podle ust. § 2079 a násl. NOZ. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde:

a) jestliže prodávající písemně nebo ústně potvrdí jemu kupujícím zaslanou písemnou objednávku obsahující řádnou identifikaci kupujícího (firma, IČ, sídlo, odpovědná osoba, osoba činící objednávku), dále sortimentu požadovaného zboží co do druhu, kvality, množství a ceny. Za splnění písemné formy se považují též faxové přenosy, popř. e-mail;
b) uzavřením rámcové kupní smlouvy pro realizaci opětovných dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Jednotlivé dodávky zboží pak jsou prováděny na základě dílčích objednávek učiněných kupujícím způsobem uvedeným pod písm. a) nebo převzetím zboží kupujícím dle písm. c). Dojde-li k rozporu mezi ujednáním rámcové smlouvy a ustanovením těchto obchodních podmínek, platí ujednání rámcové kupní smlouvy;
c) nebo převzetím zboží kupujícím ve skladu prodávajícího a současným potvrzením dodacího listu.

5. Realizace dodávek

Lhůta pro dodání objednaného zboží, které má prodávající na skladě, je 7 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení objednávky prodávajícímu. Kratší dodací lhůtu lze sjednat po dohodě s prodávajícím. Zboží, které není běžně na skladě, bude dodáno ve lhůtě stanovené prodávajícím. Kupující je vždy povinen potvrdit převzetí zboží podpisem na dodacím listu, přičemž tímto zároveň stvrzuje, že si dodané zboží řádně prohlédl a že zboží odpovídá požadavkům specifikovaným jím učiněnou objednávkou. Nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních povinností a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny. Prodávající má právo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, provádět dílčí dodávky.

Bude-li ujednána dodávka zboží „na fakturu“ a kupující se s úhradou dlužné částky dostane do prodlení, vyhrazuje si prodávající právo další zboží kupujícímu nevydat.

6. Doprava zboží

Přepravu zboží kupujícímu zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodávající zdarma, bude-li dodávka zboží v ceně vyšší než Kč 7.500,- bez DPH (neplatí pro sortiment stavební chemie). V ostatních případech, a v případě přepravy stavební chemie, uhradí kupující prodávajícímu příslušný poplatek za přepravu, který bude připočten ke sjednané kupní ceně. To neplatí v případě, kdy si dopravu zboží prodávajícího zajišťuje kupující sám.

7. Vrácení zboží

Se svolením prodávajícího může kupující vrátit odebrané zboží do 30-ti dnů od data převzetí. Vrácené zboží je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní, nepoškozené, čisté a v originálním neporušeném balení, společně s kopií nabývacího dokladu. Náklady spojené s přepravou zboží prodávajícímu hradí kupující. Prodávající je současně oprávněn při zpětném odběru zboží požadovat po kupujícím úhradu manipulačního poplatku ve výši 25% z hodnoty vráceného zboží vč. DPH dle faktury.

8. Ceny

Nebude-li sjednána prodejní cena jiná, platí ceny podle aktuálního ceníku zboží vydaného společností FloorX s.r.o., když tyto ceny jsou stanoveny EXW příslušný odbytový sklad prodávajícího. V ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek vč. paletizace. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen, s čímž kupující tímto výslovně souhlasí. Bude-li mít prodávající v úmyslu takto cenu navýšit, je povinen o této skutečnosti kupujícího předem informovat. V případě, že kupující bude v prodlení s platbou splatných faktur, vyhrazuje si prodávající právo dodávat zboží v základních cenách bez nároků na případné slevy, sjednané na základě rámcové kupní smlouvy.

9. Platební podmínky

Prodávající zboží dodává, pokud není dohodnuto jinak, zásadně proti platbě v hotovosti, nebo na základě kupujícím potvrzené faktury nebo dodacího listu. Svou povinnost uhradit kupní cenu splní kupující buď úhradou v hotovosti na pokladnu prodávajícího, nebo dnem, kdy bude dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. To neplatí, bude-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednán splátkový plán. Platbu kupní ceny, včetně vedlejších plateb, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, zúčtovat nebo započítávat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho výslovného písemného souhlasu. Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího dokud není plně a bezpodmínečně zaplacena kupní cena zboží, jakož i všechny ostatní vedlejší platby spojené s dodávkou zboží. Do doby provedení úplné platby si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady kupujícího bez ohledu na to, v jakém držení se zboží nalézá. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné až do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu. V tomto období nese kupující odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží, jakož i odpovědnost za zboží, které bylo použito k dalšímu zpracování a ke kterému trvala výhrada vlastnického práva podle ust. § 2132 a násl. NOZ. Kupující má povinnost informovat své odběratele o tom, že ke zboží, které je předmětem následné dispozice, svědčí prodávajícímu výhrada vlastnického práva.

10. Penále za nedodržení termínu splatnosti

V případě prodlení s úhradou kupní ceny kupující uhradí prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou kupní ceny nebo vedlejších plateb. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky, dále odejmout kupujícímu právo na poskytované slevy a příp. od smlouvy odstoupit, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti.

11. Skladování

Podmínky pro skladování jednotlivých druhů zboží, stejně jako další instrukce týkající se prodávajícím dodávaného zboží, jsou uvedeny v informačních listech k tomuto zboží a je v zájmu kupujícího tyto podmínky zajistit. Prodávající neodpovídá za vady dodaného zboží vzniklé nesplněním těchto instrukcí či pokynů prodávajícího.

12. Obaly

Za vratné obaly – palety EUR je účtována záloha ve výši 210,- Kč/ks bez DPH. Za vratné obaly – návinky (platí pro bytové PVC a řezový program zátěžového PVC) je účtována záloha ve výši 90,- Kč/ks bez DPH. Prodávající zpět přijímá pouze obaly původní, nepoškozené, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu ve svém skladu. Vyúčtování složené zálohy prodávající kupujícímu provede dobropisem do 14 dnů po převzetí obalů.

13. Odpovědnost za vady, reklamace

Kupující je povinen při osobním převzetí na provozovně prodávajícího zboží řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že zjistí neúplnost dodávky nebo poškození, musí odmítnout převzetí zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.

Při volbě způsobu dodání prostřednictvím smluvního dopravce je kupující povinen ověřit stav zásilky při jejím převzetí od dopravce. V případě ztráty nebo poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození nebo ztrátě zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u dopravce. Zástupce dopravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí prodávajícího a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy dodávky. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující je povinen provést kvalitativní kontrolu zboží také před jeho instalací. Prodávající neodpovídá za škody způsobené instalací materiálu, jehož vady bylo možné zjistit před instalací. V záruční době zajistí prodávající opravu nebo výměnu oprávněně reklamovaného vadného nebo poškozeného zboží zdarma.

Záruční doba činí 24 měsíců. V případě, že zboží je opatřeno zárukou výrobce delší než 24 měsíců, pak záruční doba prodávajícího je totožná s délkou záruční doby výrobce. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady písemnou formou uvést konkrétní vady, které se u zakoupeného zboží v záruční době vyskytly, a tuto reklamaci společně s nabývacím dokladem, případně záručním listem, doručit prodávajícímu. Uplatní-li kupující vadu výrobku neurčitým způsobem, vystavuje se nebezpečí prodloužení reklamačního řízení, případně též neplatnosti či neúčinnosti jeho uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci jako neoprávněnou v případě zjištění, že zboží bylo užíváno v rozporu s účelem jeho použití. Zůstane-li vadné zboží po dobu reklamačního řízení v držení kupujícího, je tento povinen počínat si tak, aby nedošlo k jeho dalšímu znehodnocení. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu, která mu takovýmto jednáním vznikla.

14. Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas, aby jako správce zpracovával osobní údaje o kupujícím za účelem jejich využití při nabízení zboží a poskytování služeb a při úkonech s tím souvisejících, dále pro potřeby šíření obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory produktů a služeb společnosti FloorX s.r.o. , a v rámci využití elektronického kontaktu s kupujícím. Tento souhlas je dán kupujícím na dobu neurčitou s tím, že souhlas se vztahuje na osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, dodacím listu, faktuře a rámcové kupní smlouvě.

15. Mlčenlivost

Kupující je povinen zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu s prodávajícím, jakož i po jeho ukončení, mlčenlivost o všech veřejně nepřístupných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s tímto smluvním vztahem a plněním z něj a zavazuje se tyto informace nevyužívat ve prospěch svůj nebo třetí osoby, ani tyto informace třetí osobě nijakým způsobem nezpřístupnit. To se týká zejména informací, které budou prodávajícím za důvěrné výslovně označeny, stejně jako těch, u nichž se takovýto charakter dá důvodně předpokládat. Poruší-li kupující povinnosti jemu stanovené v tomto článku, je prodávající oprávněn domáhat se náhrady jemu takovýmto jednáním vzniklé škody.

16. Platnost

Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost nebo účinnost obchodních podmínek jako celku.

Společnost FloorX s.r.o. je oprávněna změnit jednostranně tyto obchodní podmínky.  Společnost FloorX s.r.o. je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi nebo informaci o ní kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Kupující je povinen se s novelizovanými obchodními podmínkami seznámit. Pokud bude kupující odebírat zboží od společnosti FloorX s.r.o. i po datu, kdy se seznámil nebo mohl seznámit s obsahem změny obchodních podmínek, stávají se pro něj novelizované obchodní podmínky závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy zboží přijal. Kupující má možnost tuto změnu obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědní dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně těchto obchodních podmínek, pak se má za to, že tato druhá smluvní strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 1. 3. 2017. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze obchodních podmínek.

V Modřicích, dne 1. 1. 2019

FloorX s.r.o.

Josef Zapletal, jednatel

Jan Kratochvíl, jednatel